YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ

 
T.C.
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
                                                                                                                                                    EK-2
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ  KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NO HİZMETİN ADI SÜREÇ HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
1 Kontenjanların Belirlenmesi ve İlanı Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı 1 - 2 Ay
Enstitü Yönetim Kurulu Kararı
Senato Onayı
Üniversitenin web sayfasında ilan edilmesi
2 Lisansüstü Başvuruların Kabulü ve Değerlendirme Adayların ilanda belirtilen çerçevede başvurularını yapması 2 - 3 Hafta
Yabancı dil sınavları
Bilim sınavları
Değerlendirme ve sonuçların ilanı
3 Kesin Kayıt İşlemleri İlanda istenilen belgelerle birlikte şahsen veya noter onaylı vekalet ile müracaatın yapılması 3  İş Günü
Nüfus cüzdanı fotokopisi
İkametgah belgesi
Askerlik durum belgesi
Lisans diplomasının aslı veya onaylı fotokopisi
Doktora için ayrıca Yüksek lisans Diplomasının aslı veya onaylı fotokopisi
Not Transkript Belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi
ALES Belgesi
Yüksek Lisans için varsa YDS veya eşdeğer sınav belgesi
Üç adet vesikalık fotoğraf
Dilekçe
4 Yedek Kesin Kayıt İşlemleri İlan edilen tarihte kesin kayıtta istenen belgeler ile şahsen veya noter onaylı vekalet ile müracaatın yapılması 2 İş Günü
5 Kayıt Yenileme İşlemleri ( Ders Seçme/Ekleme/Silme) İnternet üzerinden ders seçimi 1-2 Hafta
Danışman onayı
Harç ücreti ( varsa)
6 Mazeretli Ders Kayıt İşlemleri Dilekçe Ekle sil dönemine kadar
Mazeretini gösterir belge
Enstitü Yönetim Kurulu Kararı
Danışman onayı
7 Yatay Geçiş İşlemleri Dilekçe 1-2 Hafta
Transkript
Ders İçerikleri 
Akademik Takvim
Başvuruların anabilim dalında değerlendirilmesi
Enstitü Yönetim Kurul Kararı
Öğrenciye sonuç bildirim yazısı
8 Özel Öğrenci İşlemleri Dilekçe 1-2 Hafta
Akademik Takvim
İlanda istenilen belgeler
Başvuruların anabilim dalında değerlendirilmesi
Enstitü Yönetim Kurul Kararı
Öğrenciye sonuç bildirim yazısı
Katkı payı ödemesi
9 Farklı Üniversitelerden  veya Üniv. Enstitülerinden Ders alma İşlemi Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı 5 iş günü
Enstitü Yönetim Kurulu Kararı
Zorunlu dersler olmamak şartı ile en fazla iki ders alma
10 Enstitü Bünyesindeki Diğer Anabilim Dallarından Ders Alma İşlemleri Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı 5 iş günü
Enstitü Yönetim Kurulu Kararı
11 Öğrenci Belgesi veyaTranskiript Belgesi Düzenleme  İnternet veya şahsen başvuru 1 Gün
Kimlik bilgisi veya belgesi
12 Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvurusu Başvuru Formu 1-2 Hafta
Komisyon tarafından başvuruların değerlendirilmesi
Değerlendirmenin SKS Daire Başkanlığına bildirilmesi
Sonuçların ilanı
13 Kayıt Silme İşlemleri Öğrenci başvurusu ( talep halinde ) 7 Gün
Öğrenci Kimlik Kartı
İlişik kesme formu
Azami süresi dolanların tespiti veya yalan beyan
Enstitü Yönetim Kurul Kararı
14 Kredi Aktarma ve Ders Muafiyeti İşlemleri Dilekçe ( her yarıyıl başından itibaren 2 hafta içinde ) 1-2 Hafta
Onaylı Transkript
Onaylı Ders İçerikleri
İlgili ABD Kurul Kararı
Enstitü Yönetim Kurul Kararı
Öğrencinin transkriptine işlenmesi
15 Mazeret Sınavı İşlemleri Dilekçe (Sınav tarihinin takip eden 5 iş günü içinde ) 5 Gün
Mazeretini belirten belge
Enstitü Yönetim Kurul Kararı
16 Kayıt Dondurma İşlemleri Dilekçe ( ders kayıtları başlamadan önce ) 5 Gün
Mazeretini belirten belge
Enstitü Yönetim Kurul Kararı
17 Danışman Atanması Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı 1 - 2 Hafta
Enstitü Yönetim Kurulu Kararı
18 Danışman Değişikliği veya İkinci Danışman Atanması Dilekçe veya talep yazısı 1 - 2 Hafta
Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı
Enstitü Yönetim Kurulu Kararı
19 Eğitim-Öğretim Planları Her yıl Mayıs ayında ders planı değişiklikleri 1 Ay
Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı
Enstitü Yönetim Kurulu Kararı
Senato Onayı
20 Dönem İçin Açılacak Dersler ve Görevlendirmeler Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı Dönem başlamadan en az 1 hafta önce
Enstitü Kurul Kararı
Öğrenci işleri tarafından müfredata eklenmesi
21 Sınav Programları İlgili Anabilim Dalı Başkanlığının yazısı Sınavlardan 7 gün önce
22 Sınav Sonuçlarının İlanı Elektronik ortam veya yazılı çıktı 2-3 Hafta
23 Sınav Sonuçlarına İtiraz Dilekçe ( Sınav sonuç ilanından itibaren) 5 İş Günü
Enstitü ilgili öğretim üyesine sınav evrakını inceleme yazısının yazılması 1 Gün
Öğretim üyesinin inceleme sonucunu enstitüye bildirmesi 7 Gün
Maddi hata varsa Enstitü Yönetim Kurul Kararı ile düzeltme yapılır 5 gün
Ünivetsite Yönetim Kuruluna başvuru ( EYK kararından sonra ) 7 Gün
Sonucun öğrenciye tebliği 1-2 Hafta
24 Öğrenci Temsilcisi Seçimi İşlemleri Adaylık Başvuru Formu 15 Gün
Seçim Tutanakları
25 Katkı Payı Muafiyet İşlemleri Şehit ve Gazi çocuğu olduğuna dair belge 1 Gün
Engelli Olduğunu Gösterir Belge
26 Harç İadesi Dilekçe  7 Gün
Nüfus Cüzdan Fotokopisi
Harç dekontu
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına yazı yazılması
27 Öğrenci Kimlik Kartının Düzenlenmesi ( Kayıp ) Dilekçe 1-2 Hafta
Yerel gazete ilanı
Kayıp öğrenci kimlik bedeli ödendiğine dair dekont
28 Mezuniyet İşlemleri Tezin Teslimi ( Yüksek lisans 8 adet, doktora 10 adet ) 2 Hafta
Tez veri giriş formu
Tezin CD formatında teslimi ( 2 Adet )
Yönetim Kurul Kararı
Öğrenci Kimlik Kartı
İlişik Kesme Formu
29 Disiplin İşleri Dilekçe veya tutanak 1-2 Ay
Soruşturmacı tayin edilmesi
Soruşturmacı rapor sonucu
Enstitü Yönetim Kurulu Kararı
30 Öğrenci Askerlik İşlemleri Yeni kayıtlı öğrencilerin sevk tehir belgelerinin bağlı oldukları Bölge Başkanlıklarına bildirmesi 1-2 Hafta
Sevk tehir iptal taleplerini bağlı oldukları Bölge Başkanlıklarına bildirmesi
Mezun olan öğrencilerin veya kayıt yapmayan öğrencilerin bağlı oldukları Bölge Başkanlıklarına bildirmesi
31 Öğrenci İşleri İle İlgili Diğer İşlemler Dilekçe 5 Gün
32 Ders Telafisi Dilekçe ( görevlendirme vb. durumdan önce ) 5 Gün
Enstitü Yönetim Kurul Kararı
33 Tez Önerisi Tez önerisi formu 1 - 2 Hafta
Tez önerisi yazım kılavuzuna uygun öneri hazırlanması
Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı
Enstitü Yönetim Kurul Kararı
Kararın İlgili Anabilim Dallarına gönderilmesi
34 Doktora Yeterlilik Komitesi Teklifi Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı 1 - 2 Hafta
Enstitü Yönetim Kurul Kararı
Kararın İlgili Anabilim Dallarına gönderilmesi
35 Doktora Tez İzleme Komitesinin Oluşturulması Tez İzleme Komitesi Formu 1-2 Hafta
Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı
Enstitü Yönetim Kurul Kararı
Kararın İlgili Anabilim Dallarına gönderilmesi
36 Tez Savunma Sınav Jürisinin Oluşturması Tez Savunma Jüri Formu 1 -2 Hafta
Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı
Enstitü Yönetim Kurul Kararı
Kararın İlgili Anabilim Dallarına gönderilmesi
Jürilere ve danışmana göevlendirme yazılarının yazılması ve gönderilmesi ( intihal raporu ile birlikte)
37 Diploma ve Diploma Ekleri Şahsen veya noter onaylı vekaletname  1 AY
AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL İŞLEMLERİ
38 Maaş Ödeme Emri Belgesi Her ayın 9'unda
Bordro İcmal
Maaş Bordrosu
Banka Listesi
Personel Bildirimi
Sendika Kesintisi
BES Kesintisi
Sigorta Bildirimi veya Emekli Keseneği
39 Ek Ders Ödemeleri Ek Ders Formu 5 Gün
Ders Yükü Bildirimi
Çeşitli Ödemeler Bordrosu
Ders programı ( her öğretim üyesinin)
Danışmanlık sayıları
İzin, rapor ve ders telafileri
Enstitü Yönetim Kurul Kararı ( her yarıyıl başındaki ilk ödemede)
Banka Listesi
40 Mesai (Fazla) Çalışma Karşılığı Ödemeler Olur yazısı 3 Gün
Puantaj
Ödeme Emri Belgesi
41 Ölüm Yardımı Varisi tarafından verilen dilekçe 3 gün
Defin Belgesi
Ödeme Emri Belgesi
42 Maaş Değişikliği Bildirimi Sağlık Raporu Her ayın 1 ile 8'i arası
Bireysel ve hayat sigortaları
Personel hareket onayı ( üncan, kademe, derece , görev süresi takibi )
Dil tazminatı
Aile yardımı bildirimi
Asgari geçim indirimi formu
Sakatlık derece belgesi
Kefalet kesintisi
İcra ve nafaka takibi
Sendika aidatı
Evlenme, boşanma belgeleri
Kişi borcu
43 Emekli Keseneklerinin Gönderilmesi Kesenek Bilgi sistemine giriş Her ayın 15'i ile 25 'i arasında
Çıktıların alınıp Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ödenmek üzere gönderilmesi
44 Yurtiçi/Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Enstitü Yönetim Kurulu Kararı 5 İş Günü
Görevlendirme Onayı
Gidiş-dönüş bilet
Katılım belgesi
Konaklama Belgesi
Yolluk bildirimi
Ödeme Emri Belgesi
45 Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu İşlemleri Dilekçe 5 İş Günü
Aile durum bildirimi
Nakil bildirimi
Kararname ( onay yazısı )
Ödeme Emri Belgesi
46 Personelin Göreve Başlama İşlemleri Personel bilgi formu 7 Gün
Mal bildirimi formu
Banka hesap numarası
Naklen atanacaklar için maaş nakil bildirimi                                           
Personelin yerleşim yeri ve diğer adres belgesi
47 Personelin Görevden Ayrılış  İşlemleri 1-Personelin işten ayrılış OLUR'u (Askere sevk, ücretsiz izin, ölüm raporu vb.) 10 Gün
2-Naklen ayrılan personelin maaş nakil bildirimi,                                                                                                                                                                             3-Emekli olan personelin emeklilik belgesi
4-İlişik Kesme Belgesi (Naklen Gidenler için)
48 İzin İşlemleri Yıllık İzin Formu 1 - 15 Gün
Mazeret İzin formu ( Belgesi )
Yurt dışı izin onayının alınması ( Rektörlük Makamından )
Sağlık raporu
49 Askere Sevk Tehiri İşlemleri 1.Dilekçe 5 Gün
2.Askerlik durum belgesi
50 Görev Sürelerinin Uzatılması 1-Dr. Öğr. Üyeleri için; a)-Akademik Bilgi Formu b)-Özgeçmiş 1 Ay 
2-Öğretim Görevlileri için; a)-Görev Süresi Uzatım Formu
 b)-Özgeçmiş
3-Araştırma Görevlileri için; a)-Görev Süresi Uzatım Formu b)-Değerlendirme Çizelgesi
4-İlgili ABD Kurul Kararı
5-YDE Yönetim Kurulu Kararı
6-Rektörlük Onayı
51 Yurt Dışı ve Yurt İçi Geçici Görevlendirme Dilekçe 7 Gün
Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Formu
Davet mektubu veya tercümesi 
Enstitü Yönetim Kurulu Kararı
52 Bilgi Edinme İlgilinin Başvuru Formu  15 Gün
53 Satın Alma İhtiyaç Talebi 1 - 2 Hafta
Teklif
Piyasa Araştıma tutanapı
Onay Belgesi
Muayene Kabul Belgesi
Fatura
Taşınır işlem Fişi
Borcu yoktur yazısı
Ödeme Emri Belgesi
54 Taşınır Mal Kayıt-Kontrol İş ve İşlemleri Taşınır İşlem Giriş-Çıkış Fişi 7 Gün
Tüketim malzeme çıkışları
Kayıttan düşme/hurdaya ayırma
Devir alma/devretme
Zimmete verme
Kuruş farkları
Yıl sonu sayım işlemleri
55 Bakım - Onarım Hizmetleri İş İstek Formu 1 Gün
56 Evrak Kayıt İşlemleri Resmi Yazı  1-2 Gün
Dilekçe
Elektronik Posta
57 Yazışmalar 1-Gelen Evraklar  1 - 15 Gün
Giden Evraklar
58 Maaş Belgesi İsteği Kişi beyanı 1 Gün
59 Yüksek Lisans/Doktora Programı Açılması Teklif yazısı 1 - 2 Ay
Dosya ve ekleri
Enstitü Kurul Kararı
Senato Onayı
YÖK Onayı
60 Görevden Ayrılma ( İstifa-Emeklilik ) Dilekçe 1 Gün
İlişik Kesme Formu
Personel Kimlik Kartı
61 Bütçe Hazırlama Bütçe hazırlama gerekçeleri ve ilgili formlar 1 Ay
62 Ücretsiz İzin İşlemleri Dilekçe 1 Gün
63 Salon Hizmetleri  İlgili formu doldurup Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına göndermek 5 Gün
64 Araç İstek İşlemleri İlgili formu doldurup Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığına göndermek 1 Gün
       Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri :Enstitü Sekreterliği  İkinci Müracaat Yeri : Enstitü Müdürlüğü
İsim Sadrettin BEKİ Doç. Dr. Abdulnasır SÜT
Unvan Enstitü  Sekreteri  Enstitü Müdürü
Adres     YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ
Tel. 0-426-2160042 0-426-2160042
Faks 0-426-2160042 0-426-2160042
E-Posta yasayandillerenst@bingol.edu.tr yasayandillerenst@bingol.edu.tr