NUSRETTİN BOLELLİ

Prof. Dr. NUSRETTİN BOLELLİ

Unvan : PROFESÖR

Birim / Bölüm : İLAHİYAT FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

Email : nusret.bolelli@hotmail.com

Dahili : 1835

Oda No : CZ-21


Doç. Dr. Nusrettin BOLELLİ

1949 yılında Bingöl ili Kiğı ilçesi, Adaklı nahiyesine bağlı Kaynakdüzü (Feriz) köyünde doğdu. İlkokulu aynı köyde bitirdikten sonra özel olarak birçok hocadan Arapça ve Farsça dersleri aldı. Askerlik dönüşü 1975 yılında Diyarbakır İmam-Hatip Lisesini dışardan bitirdi. Bingöl Lisesinde fark derslerini vererek 1976 da lise diplomasını aldı. 1982’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nden mezun oldu. İmamlık ve Haseki Eğitim Merkezinde memurluk (kütüphanecilik) yaparak bitirdiği öğrencilik döneminden sonra, 1984’te Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde Arapça Okutmanı olarak göreve başladı. Tefsir-Hadis bölümünde yüksek lisans yaptı. Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir danışmanlığında hazırladığı “Hanımların Hadis Rivayetindeki Yeri ve Rolü” ismindeki tezle 1991 tarihinde Doktor unvanı aldı. 1993 yılında Yrd. Doçent, 2013 yılında Doçent oldu. 2012-2015 yılları arasında  Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Arapça Öğretim Üyesi ve Yaşayan Diller Enstitüsü Müdürü olarak çalıştı. Halen Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Arap Dili ve Belağatı Anabilim Dalı Başkanı olarak çalışmaktadır.  Arapça ve Farsçadan birçok tercüme eseri olduğu gibi, telif eserleri ve çeşitli konularda yazdığı yayınlanmış makaleleri vardır. Evli ve dört çocuk babasıdır.

 

 

 

Lisans

Arap-Fars Dilleri ve Edebiyatları

 İstanbul Üniversitesi Arap-Fars Dilleri ve Edebiyatları  1983
Yüksek Lisans el-'Ukberî'nin İ'rabü'l-hadîs en-Nebevî Eserinin Tahkîki  Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  1985
Doktor  Kadınların Hadis Rivayetindeki Yeri ve Rolu Hicri 1.-V. asır  Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1986-1992 
Doçent Arap Dili ve Belağatı Anabilim Dalı    İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 2012 
GÖREV ADI GÖREV YERİ BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ
 İmam-Hatiplik  Bingöl İsfihanbey Camii  1975  1978
 Kütüphanecilik Haseki Eğitim Merkezi    1979  1982
 Arapça Okutmanı  M.Ü. İlahiyat Fakültesi  1982  1992
 Yardımcı Doçent  M. Ü. İlahiyat Fakültesi  1992  2011
 Doçent  B.Ü. İlahiyat Fakültesi  2012  2014

1. İstanbul Haseki Eğitim Merkezi Kütüphanesinin Katalogunu hazırladı.

2. Prof. Dr. Abdülkadir Karahan'ın Kütüphanesindeki Arapça, Farsça ve Osmanlıca kitapların kataloğunu hazırladı.

1. Arapça II. 4 saat

2. Arapça Iv. 4 saat.

3. Osmanlıca 8 saat

4. Farsça 4 saat

5. Kürtçe Klasik Metinler (Yaşayan Diller Enst. Yüksek Lisans) 3 saat

6. Arap Edebiyatı Tarihi (Sosyal Bilimler Enst. Yüksek Llisans) 3 saat

7. Arapça Klasik Metinler (Sosyal Bilimler Enstitüsü) Doktora 3 saat.

 

 

1. ADEM DOĞAN, AHMED B. MUHAMMED ET-TARSUSÎ'NİN "HULASETU'L-MMİFTAH ADLI ESERİNİN TAHKÎKİ, (DOKTORA TEZİ) 2016-2017 DEVAM EDİYOR.

2.MUHAMMED MURTEZA ÇAVUŞ, NESEFİ TEFSİRİNİN GRAMER AÇISINDAN İNCELENMESİ,  (DOKTORA TEZİ) 2016-2017 DEVAM EDİYOR.

3. ABDULLAH BEDAVA, İBN 'ÂŞÛR'UN ET-TAHRÎR VE'T-TENVÎR TEFSİRİNDE İŞTİKAK,  (DOKTORA TEZİ) 2015-2017 DEVAM EDİYOR.

4, SADDIK SELMAN, EL-MESAİLU'L-USULİYYE ELLLETÎ HALEFE FİHA EL-İMAM İBN RÜŞD EL-HAFÎD, EL-İMAM EL-ĞAZALÎ MİN HILALLİ KİTAB ED-DARÛRÎ FÎ USULİ'L-FIKH DİRASE MUKARENE,  (DOKTORA TEZİ) 2016-2017 DEVAM EDİYOR.

5. MÜNİB,   MOHAMMED  AHMED, ....................................................................... (DOKTORA TEZİ) 2016-2017 DEVAM EDİYOR.

6. ANAS TABBAH, HADİS İLMİ HİZMETİNDE TEKNOLOJİDEN FAYDALANMA, (YÜKSEK LİSANS TEZİ) 2016-2017 DEVAM EDİYOR.

7, NEJAT HUSEYYİN HIDIR, KÜRT ALLİMLERİNİN HADİS-İ ŞERİFE HİZMMETLERİ, ., (YÜKSEK LİSANS TEZİ) 2016-2017 DEVAM EDİYOR..

8.SEMRA YYÜKSEL,  , (YÜKSEK LİSANS TEZİ) 2016-2017 DEVAM EDİYOR..

9. ALAN ALWAND SALİH. TECRİBETU'L-HUBBİ EL-MÜTEFERRİDE İNDE ÖMER B. EBÎ REBİ'A VE 'URVE B. HİZZÂ DİRÂSETUN MÜWAZİNNETÜN,   (YÜKSEK LİSANS TEZİ) 29.05.2017 TARİHİNDE TAMAMLANDI VE KABUL EDİLDİ.

10.NAHLAH MAWLOOD HASAN, ŞİFA BİNT ABDİLLAH B. ABDİŞŞEMS VE DİRASE EHADİSİHA, (HADİS YÜKSEK LİSANS TEZİ, 2016-2017 DEVAM EDİYOR).

11. MUHAMMED KAYANTAŞ, YUNUS SSURESİNİN HAHİV, SARF VE BELAĞAT AÇISINDAN İNCELENMESİ, (ARAPÇA YÜKSEK LİSANS TEZİ) 18.05.2017 TARİHİNDE TAMAMLANDI VE KABUL EDİLDİ.

12. NİMET BAYKAL, SADİ ŞÎRAZİNİN GÜLİSTAN İSMİNDEKİ ESERİNDEKİ HİKAYELER VE KÜRTÇE HİKAYELERLE KARŞILAŞTIRMA (KÜRTÇE YÜKSEK LİSANS TEZİ, 10. 05.2017 TARİHİNDE TAMAMLANDI VE KABUL EDİLDİ.

13. İLYAS ABDULLAH TAHA, EL-KEVAŞÎ'NİN ET-TELHÎS FÎ TEFSÎRİ'L-KURAENİ'L-'AZÎM ADLI TEFSİRİNDEKİ NAHVÎ ANALİZ, (ARAPÇA YÜKSEK LİSANS TEZİ) 2016-2017 DEVAM EDİYOR.

14.MELTEM BUCUKA, ARAF SURESİNİN NNAHİV, SARF VE BELAĞAT AÇISINDAN İNCELENMESİ, (ARAPÇA YÜKSEK LİSANS TEZİ) 2016-2017 DEVAM EDİYOR.

15. CİHAN TURAN, DİWANU EBU'L-FETTAHÊ HEZROYÎ (METİN Û LÊKOLİN ( kÜRTÇE YÜKSEK LİSANS TEZİ) 2016-2017 DEVAK EDİYR.

16. ASOS HASAN HAMMAD, EL-HADİM FÎ HALLİ ELFAZİ EBİ'L-KASIM FÎ İLMİ'L-BEYAN Lİ'Ş-ŞEYH ABDURRAHMAN EL-CELÎ EL-KÜRDÎ (DİRÂSE VE TAHKÎK), 28.12.2016 TARİHİNDE TAMAMLANDI VE KABUL EDİLDİ.

17.

1. ARAPÇA 95 PEKİYİ.

2. FARSÇA 85 PEKİYİ.

3. İNGİLİZCE 90 PEKİYİ.

 

Arap Dilini Anlama Ekseninde Mechul Fiillerin Yeri ve ÖVnemi, İstanbul Üniversitesi Şarkiyat Dergisi, 17 (Sayı :17), 81- 138 , 2012(PDF)
Klasik Dönem Arap Şiirine Dair Önemli Kaynaklar ve Tesbitler , İstanbul Üniversitesi, Şarkiyat dergisi, 2008, sayı :12, 1-57.(PDF)
1. Hz. Peygamberin Fesahatı, İslamî Edebiyat Dergisi, Sayı: 8 , s. 8-12, İstanbul 2014.
2. İslamın İlk Döneminde Okuma Yazma Bilen kadınlar ve Arap Yazısının Gelişmesinde Kadınların Rolu, Bingöl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü ergisi, 2012, Sayı: 3, s.1-38. (PDF)
3. XVIII.-XX. Yüzyıllarda doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Arapça Öğretimi, din Eğitimi araştırmaları Dergisi, İstanbul, 2005, Sayı 15, s.139- 184.(PDF)
4. Nahivde Hadislerle İstişhad Meselesi, M. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, İstanbul, 1988, Sayı:5-6, s.165-175.(PDF)
5. el-'Ukberî'nin hayatı, Şahsiyeti ve Eserleri, M. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, İstanbul, 1986, sayı: 4, s. 401-413. (PDF)
6. Alfabenin İcadı ve Tarih Boyunca Kürtlerin Kullandığı Alfabeler, Bingöl Üniversitesi, Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi, İstanbul, 2015 Sayı
       1, s.8-27.(PDF)
7.Kürt Bilginlerin Yazdıkları Bazı Eserlerin Tanıtımı,  Bingöl Üniversitesi, Yaşayanz Diller Enstitüsü Dergisi, İstanbul, 2015 Sayı
       1, s. 67- 81.(PDF)
 
 
1. Zazaca Kitapların tanıtımı ve Tesbiti, bingöl Üniversitesi II. uluslararası Zaza dili ve Edebiyatı Sempozyumu, Bingöl, 2012, Sayı : 3, s. 500-516.
2. Cumhuriyetten Önce Arapça Öğretimi, İkinci Bingöl Sempozyumu, 2008, Sayı : 2, s. 331-351.
3.  Sosyal Adaletİn Sağlanması, Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü, Sosyal Adaletin Sağlanması Sempozyumu, 2016.

i) Uluslararası Dergiler :

1. İstanbul Üniversitesi Şarkiyat Enstitüsü Dergisi, İstanbul.

2. Bingöl Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Dergisi, Bingöl,

ii) Ulusal Dergiler :

1. Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Bingöl.

2. Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi, Bingöl.

Türkçe-Arapça-İngilizce -Farsça ve Kürtçe Sözlük , Bingöl Devam etmektedir.
Kürtçe Alfabe, Bingöl 2014

Uzmanlık Alanında Uluslararası Kitaba Bölüm  (Kitap adı, Bölüm No. Bölüm Adı,  Yayınevi, Yeri, Basım Yılı, Kitap  ISBN No)

 

1. Belağat,’ Beyan – Me’ânî_ Bedî İyimleri, Arap Edebiyatı,) ISBN 978-975-548-168-5 Onbirinci  Baskı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2016.

2. Arapça Sarf İlmi,  ISBN 978-975-548-1254-5  , İkinci baskı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2016.

3.  Kuran-ı Kerim ve Meal-i İcmali (Müşterek) Tenvir Neşriyat, 6. Baskı 2010

4. Arapça 9  Ders Kitabı ISBN: 978-975-381-923-7 Damla Yayınevi,  İstanbul, 2009

5. Arapça 9 Öğrenci Çalışma Kitabı,  ISBN: 978-975-381-923-7 Damla Yayınevi,  İstanbul, 2009

6. Arapça 9 Öğretmen Klavuz Kitabı, ISBN: 978-975-381-923-7 Damla Yayınevi,  İstanbul, 2009

7. Arapça 10 Ders Kitabı, ISBN: 978-605-383-205-8 Damla Yayınevi,  İstanbul, 2010

8. Arapça 10 Öğrenci Çalışma Kitabı, ISBN: 978-605-383-205-8 Damla Yayınevi,  İstanbul, 2010

9. Arapça 10 Öğretmen Kılavuz Kitabı, ISBN: 978-605-383-205-8 Damla Yayınevi, İstanbul, 2010

10. Arapça İmla Kuralları, ISBN: 975-381-232-9 Rağbet Yayınevi, İstanbul, 2016

11. Farsça Dilbilgisi, ISBN: 978-975-548-270-5 M.Ünv. İlahiyat Vakfı Yayınevi, 3. Baskı,  İstanbul, 2016

12. Farsça Seçmeli Metinler, ISBN: 978-975-548-271-2 M.Ünv. İlahiyat Vakfı Yayınevi, 2. baskı  İstanbul, 2015.

13. Klasik  Ve Modern Arapça Metinler, ISBN: 978-605-9852-60-9 Rağbet Yayınları, İstanbul, 2016 ( 384. sayfa)

14. Arapça Kısa Hikayeler, ISBN:  978-605-9852-61-2  Rağbet Yayınları, İstanbul, 2016 ( 216. sayfa)

15. Arapça UZUN Hikayeler, ISBN:  978-605-9852-79-1  Rağbet Yayınları, İstanbul, 2016 ( 200. sayfa)

16. Kırk Hadis (İmmam en-Nevevî) (tercüme ve tahric) ISBN: 978-605-9852-59-3  Rağbet Yayınları, İstanbul, 2016

     ( 92 sayfa)

17. Tefsir ve Hadis Kitaplarındaki Kıssalar,  ISBN: 978-605-9852-........  Rağbet Yayınları, İstanbul, 2017

     ( 366 sayfa).

 

 

TERCÜME ETTİĞİ VE SADELEŞTİRDİĞİ ESERLER:
1. 
Tacü’l-arifin, Cüneyd-i Bağdâdî, Suat el-Hakîm, ‘Müşterek Tercüme ve  Editörlük, Yasin             

            Yayınevi, Basılacak)

2 . Lemu’l-levâmi’, İhsan b. Ali el-Hurzemşâhî, (Tercüme ve Editörlük) İstanbul, 2010.

3. Mahzenu’l-Esrar, c. I. Sultan Memduh, Tahkik ve Tercüme (Müşterek), Siirt, 2009

4. Mahzenu’l-Esrar, c. II. Sultan Memduh, Tahkik ve Tercüme (Müşterek), Siirt, 2011

5. Mahzenu’l-Esrar, c. III. Sultan Memduh, Tahkik ve Tercüme (Müşterek), Siirt, 2011.

6. Mahzenü'l_Esrar, IV_V. ciltler, Sultan Memduh, Tahkkik ve Tercüme (Müşterek), Siirt, 2013.

7. İslam Tarihi , Ebu Hanife ed-Dineverî, Tercüme, (Müşterek) İstanbul, 2007

8. Nasreddin Hoca Hikayeleri, I-VI,  Damla Yayınevi, İstanbul, 1999

9. Risâle-i İhsaniyye, Molla İhsan, Tahkîk ve Tercüme, (Müşterek), İstanbul, 2011.

10. Menar Tefsiri, (Müşterek tercüme) 1-19 cilt, İstanbul, 2012.

11. Hak Dini Kuran Dili, 1-11 (Müşterek Sadeleştirme), Azim Dağıtım, İstanbul, 1992- 2012.

12. Şuur ve Madde (Farsçadan Tercüme), Piran yayınları, 1984.

13. Müslüman Olmam Neyi Gerektirir, (Tercüme) İslamoğlu, İstanbul, 1984 (32 defa basıldı),

14. İslam Ailesi ve Evlilik (tercüme), Hisar Yayınevi, İstanbul, 2006.

15. Konuşmalar, Ahmed b. Bella (Müşterek Tercüme), İstanbul, 1984.

15. İslam Tarihi, Hassan İbrahim Hassan (Müşterek Tercüme), Kayıhan Yayınevi, İstanbul, 1994.

16. İbn Teymiye ve Eserleri, (Müşterek Tercüme), İslamoğlu Yayınev, İstanbul, 1986.

1. Elazığ Kovancılar İlçesinde Konferans, "Doğruluk ve Dürüstlük, 2012.
2. Bingöl İli Adaklı İlçesi Konferans, "İslamda Samimiyet", 2013
3. İmam-Hatip Kitaplarındaki Noksanlar ve Hatalar, İstanbul, Ensar Vakfi, 2005.
4. Yaşayan Dillerle İlgili Problemler ve Çözüm Yolları, Van, 2015
 
 
Siirt İli Kürtür Müdürlüğü üyesi,
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Üyesi.