ABDULNASIR SÜT

Doç. Dr. ABDULNASIR SÜT

Unvan : DOÇENT

Birim / Bölüm : İLAHİYAT FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

Email : nasr_12@hotmail.com

Dahili : 1796

Oda No : C/3-4


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doktora / Ph.D.    : Ankara Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri (Kelam/Theology), Ankara, 2011.

Master / M.St.     : Gazi Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri (Kelam/Theology), Ankara, 2005.

Lisans / B.A.       : Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 2000.

2011- Yardımcı Doçent

2017- Doçent

Akaid Esasları

Kelam I

Kelam III

 • Süt, Abdulnasır  Süt, İslam Düşüncesinde Muhalefet, Milel ve Nihal, (2018) 15/2, 60-83.
 • Süt, Abdulnasır, Kadı Abdulcebbar ve Alvin Plantinga'nın Kötülük Yaklasımlarına Dair Bazı Mülahazalar. Tarih Okulu Dergisi, 9(25), 45-78., [full text online] [PDF]
 •  Süt, Abdulnasır,Özgürlük Baglamında Islam Aklı Ve Batı Aklı Üzerine. e-Sarkiyat Ilmi Arastırmalar Dergisi/Journal of Oriental Scıentific Research (JOSR) , 8(1 (15)), 54-73.[full text online] [PDF]
 •  Süt, Abdulnasır,“İslam ve Turizm İlişkisi”/ "The Relationship of Islam and Tourism”,Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/11 Fall 2014, p. 479-497, ANKARA-TURKEY [full text online] [PDF]
 •  Süt, Abdulnasır, İlahi Teklifin Ahlakî ve Kelamî Arka Planı: Teklîf-i mâ lâ Yutâk Örneği/Moral and Theological Background of the Divine Offer: Things That Offered, But Cannot Be Done (Teklîf-i Mâ Lâ Yutâk) SampleMukaddime, 2015, 6(2), 283-308 doi: 10.19059/mukaddime.80594 [full text online] [PDF]
 • Süt, Abdulnasır, “Teorilerin Kur’an-ı Kerim ile Temellendirilmesi Problemi”,  Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (BÜİFD), Yıl: 2018, Sayı: 10; ss. 11-27.
 • Süt, Abdulnasır, "Mevlânâ’da Nübüvvet ve Velâyet", Ekev Akademi Dergisi, 20 (66), 1-20. (2016).  [full text online] [PDF]
 •  Süt, Abdulnasır, “İslam Düşüncesinin Erken Döneminde Muhalefet ve Görüntüleri", Kelam Araştırmaları 8:1 (2010), SS, 299-318. [full text online] [PDF]
 •  Süt, Abdulnasır, "İslam Düşüncesinde İlk Muhalif : Ma'bed el-Cüheni", Kelam Araştırmaları 8:2 (2010), SS, 169-182. [full text online] [PDF]
 •   Süt, Abdulnasır, “Gaylan ed-Dımeşkî ve Kelâmî Görüşleri”,  Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (BÜİFD), Yıl: 2014, Cilt: II, Sayı: 3; ss. 1-21. [full text online] [PDF]
 •  Süt, Abdulnasır, “Bingöl'deki Sosyal ve Siyasal Hayatın Dini ve Ahlaki Açıdan Değerlendirilmesi”, Bingöl Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2014, Cilt: 1, Sayı: 1, ss. 73-87. [full text online] [PDF]
 • Kötülük Problemi Üzerinden Teizme Yöneltilen Eleştirilere Karşı Alvin Plantinga’nın “Özgür İrade Savunması” İslam Düşüncesinde Ateizm Eleştirisi Sempozyumu, 21-23 Eylül 2018, Siirt
 • Molla Hâlil'in Kelama Bakışı ve Müteahhir Kelam Eleştirisi, Uluslararası Molla Halil es-Siʻirdî Sempozyumu, 4-6 Mayıs 2018. Siirt
 • İnanç Hürriyeti ve Eğitimi Açısından Zorunlu Din Dersi, Geçmişten Günümüze Alevilik I. Uluslararası Sempozyumu, 3-5 Ekim 2013, Bingöl.
 • Adil Bir Barış İçin Aklın Kifayeti Meselesi / The Case A Reason For Conduct a Justice Peace, Adil Barış: Küresel Ortak Söylem, 28-29 Nisan 2012, İstanbul.
 • Tek Parti Dönemi Din Eğitimi Politikaları / The Politics on Religion Education of Solitary Party, Medrese ve İlahiyat Kavşağında İslami İlimler, 29 Haziran-01 Temmuz 2012, Bingöl.
 • Mesnevi'de Peygamberlik Anlayışının Kelami Açıdan Değerlendirilmesi / The Evaluation of Prophecy Understanding in the Mathnawi in Terms of Islamic Theology, I İnternational Symposium on Chalabi Homamaddin-i Ormavi and Mathnawi-i manavi, İran- Urmia, 9-11 May 2011.
 • Klasik Vaaz Kaynaklarına Kelami/İtikadi Açıdan Eleştirel Bir Yaklaşım: Tenbîhü'l-Gâfilîn ve Bustânü'l-Ârifîn Örneği / A Critical Approach to Classical Perspective Theological Preaching Reseoruces: Example "Tenbîhü'l-Gâfilîn and Bustânü'l-Ârifîn", Vaaz ve Vaizlik Sempozyumu, 17-18 Aralık 2011, Ankara.
 • İslam Düşüncesinde İlk Muhalifler: Mâʻbed el-Cuhenî, Gaylân ed-Dımeşkî, Fecr Yayınları, Ankara 2014.
 • Mutezile ve Ahlak, Kadı Abdulcebbar Örneği, İz Yayınları, İstanbul 2016
 • Basra ve Mutezile, İlk Üç Asır, Endülüs Yayınları, İstanbul 2018.
 • Abu Dabii Uluslararası Kitap Fuarı / İnternational Book Fair, BAE 2011.
 • Kahire Uluslararası Kitap Fuarı / İnternational Book Fair, Kahire/Cairo, Mısır/Egypt 2009.
 • Uluslararası El Yazmaları Sergisi /International Manuscript Fair, "Ortak Kültürel Miras: Birlik İçinde Çokluk", Sergisi Yürütme Ekibi içinde. İstanbul 2009.
 • Jenadriye Festivali, Suudi Arabistan /Kingdom of Suudi Arabia-Riyad 2008.
 • Erbil Uluslararası Kitap Fuarı/ Irak Cumhuriyeti- Erbil 2015.

Söyleşi/Interview

 • "Prof.Dr. M. Hayri KIRBAŞOĞLU İle 'Problemlerimiz ve Çıkış Yolu' Üzerine Söyleşi", Hazırlayanlar: Yrd.Doç.Dr. İsmail NARİN - Yrd.Doç.Dr. Abdulnasır SÜT, Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / Bingöl University Journal of Theology Faculty (BÜİFD), Yıl: 2014, Cilt: II, Sayı:3, ss. 221-238.
 • "Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün ile 'Problemlerimiz ve Çıkış Yolu' Üzerine", söyleşi, Hazırlayanlar: Yrd. Doç. Dr. Abdulnasır SÜT - Yrd. Doç.  Dr. İsmail NARİN, Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / Bingol University Jounal of Theology Faculty (BÜİFD), Yıl: 2014, Cilt: II, Sayı: 4, ss. 183-196.

Çeviriler / Translations

 • “Allah’ın Varlığının Büyük Delili: Nizam” Çev: Abdulnasır Süt ve Erkan Baysal, Din Felsefesi Açısından Mutezile Gelen-eki: Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi, İz Yayınları, İst. 2014.(Kitapta Bölüm Çevirisi)
 • “Kadı Abdulcebbar ve Abes Kavramı”, Çev: Abdulnasır Süt, Din Felsefesi Açısından Mutezile Gelen-eki: Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi, İz Yayınları, İst. 2014.(Kitapta Bölüm Çevirisi)
 • “Kadı Abdulcebbar’a Göre Ölüm Vaktı ve el-Muğni’nin Açıklamalı Çevirisi”, Çev: Ahmet Kayıntu ve Abdulnasır Süt, Din Felsefesi Açısından Mutezile Gelen-eki: Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi, İz Yayınları, İst. 2014.(Kitapta Bölüm Çevirisi)
 • “Kadı Abdulcebbar’ın İlahi Yardım Kuramı/ Lutuf”, Çev: Abdulnasır Süt ve Halil Kayıkçı, Din Felsefesi Açısından Mutezile Gelen-eki: Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi, İz Yayınları, İst. 2014.(Kitapta Bölüm Çevirisi)